Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Добре дошли в секцията Общи условия за ползване на сайта www.ВиК-БГ.com.

Същият е създаден и обновяван, и представлява собственост на ”ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК по Булстат 175403322, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“.

Описаните по - долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между ”ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (наричано по – долу www.Вик-БГ.com ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.Вик-БГ.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн магазина.

 

Тези условия обвързват всички Потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.Вик-БГ.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползването му обявени тук. „Ползване” е всяко действие, свързано със зареждане и визуализиране на снимков или текстови материал, разположен на страниците на www.ВиК-БГ.com, както и всяко друго действие, осигуряващо достъп до информацията, публикувана на Сайта. Във всички случаи на ползване на Сайта, Вие декларирате, че приемате изцяло и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

 

Раздел I.

1. Страни по Общите условия

1. “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, наричано по нататък „Дружеството“ или „Ние“

 

2. Всяко пълнолетно (навършило 18 години) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно (на възраст между 14 и 18 години), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласилос тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 и 18 години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

 

2. Защита на личните данни. Политика на поверителност www.Вик-БГ.com

1.“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № КЗЛ 1431693 / 09.10.2017г. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайнмагазина и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение  информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.Вик-БГ.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. 

Приемайки настоящите Общи условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.Вик-БГ.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.Вик-БГ.com. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.Вик-БГ.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. www.Вик-БГ.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

www.Вик-БГ.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

2.“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат от Дружеството единствено до Потребители, дали своето изрично съгласие за получаване на такива съобщения чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки Потребител има правото да деактивира вече даденото съгласие чрез влизане в профила си в Сайта и кликване на съответния бутон.

 

3. Приемане/неприемане на Общите условия

Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката, възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн - магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 

4. Условия за използване на Сайта на www.Вик-БГ.com. Идентифициране на Потребителя

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че www.Вик-БГ.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него се доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване, или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web (световната информационна мрежа Уеб)  пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другoсредствo за достъп до Интернет мрежата. www.Вик-БГ.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

2. Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на www.Вик-БГ.com на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.Вик-БГ.com, след като извърши процеса на регистрация. 

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола. 

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.Вик-БГ.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.Вик-БГ.com ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от Потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

www.Вик-БГ.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

5. Задължения на Потребителя при регистриране 

Предвид ползването на Сайта на www.Вик-БГ.com, Потребителят се съгласява: 

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни); 

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.Вик-БГ.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.Вик-БГ.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

6. Поведение на потребителите 

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. 

Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.Вик-БГ.com не гарантира точността, целостта, верността или характера на изпращано и разпространявано, чрез Сайта Съдържание. 

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.Вик-БГ.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин, чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.Вик-БГ.com, за да: 

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.Вик-БГ.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване); 

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна; 

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junkmail, spam, "верижни писма", пренасочени с aliasподдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 

и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 

й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време; 

к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Сайта; 

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони; 

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.

 

www.Вик-БГ.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените от б. а) до б. н) включително изисквания. 

www.Вик-БГ.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от Потребителя в нарушение на изброените от б. а) до б. н) включително изисквания. 

Във връзка с горното www.Вик-БГ.com си запазва правото да редактира (филтрира), всякаква комуникация или материали, които са предадени на Сайта чрез електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения, и други подобни.

 

7. Авторски права и ограничения свързани с тях 

1. Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, www.Вик-БГ.com, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда. Целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относиминормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

www.Вик-БГ.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.Вик-БГ.com или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

 

2. Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

-       по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

-       по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

-       за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

www.Вик-БГ.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.Вик-БГ.com и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.Вик-БГ.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици. 

С публикуване на информация в Сайта Потребителят декларира, че е носител на авторските права и предоставя безвъзмездно правото на www.Вик-БГ.com да я разпространява на страниците на Сайта, както и в други материали свързани с “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

Всички предлагани от www.Вик-БГ.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.Вик-БГ.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. 

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайнмагазина, Потребителят следва да има предвид, че:

а) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

б) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

в) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

г) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

д) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайнмагазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

е) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайнмагазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

ж) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

з) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение - “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не съхранява и респективно - не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е).      

и) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

й) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

к) “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

 

8. Препратки от и към www.Вик-БГ.com

Собствениците на сайтове и страници извън www.Вик-БГ.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница (маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници)на www.Вик-БГ.com при следните условия: 

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 

б) не трябва да отваря страницата от www.Вик-БГ.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.Вик-БГ.com; 

в) не трябва да посочва явно или неявно, че www.Вик-БГ.com препоръчва него и/или продуктите му; 

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.Вик-БГ.com; 

Със създаването на препратка към www.Вик-БГ.com собственика на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на www.Вик-БГ.com; 

Собствениците на сайтове и страници извън www.Вик-БГ.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание. 

Предоставените препратки на Сайта на www.Вик-БГ.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за УДОБСТВО на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от www.Вик-БГ.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

www.Вик-БГ.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.Вик-БГ.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на Потребителя.

 

Раздел II. Представяни стоки и услуги на Сайта 

Чрез Сайта,“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки и услуги предоставяни от www.Вик-БГ.com., чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

www.Вик-БГ.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, стоки, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.Вик-БГ.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран Потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходима регистрацияна Потребителя.

Във връзка с регистрацията:

- процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

- задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

- Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни, в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в Раздел I, точка 7.2, буква е) по-горе от настоящите Общи условия;

- Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

- Потребителят носи изцяло отговорността за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

2. Сключване на договор

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

-       получателя на стоката;

-       мястото на доставка;

-       характеристики на поръчаната стока;

-       брой на поръчаната стока;

-       цена на поръчаната стока; 

-       начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема и-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3) Дружеството изпраща без неоправдано забавяне и-мейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООДе условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайнмагазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка, обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

3. Цена

1)Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

- са посочени в български лева;

- включват ДДС;

- включват и цена на опаковката на съответната Стока.

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

3) В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в Раздел II, точка 3.1) по-горе.Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условията почл.66, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

www.Вик-БГ.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на Сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.Вик-БГ.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение, по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива. 

 

4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

-чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока

- авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна

- чрез ePay, чрез PayPal.

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

- от получателя на доставяната стока,на куриерав момента на доставката на пратката.Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга.

2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

- банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта V PAY или карта MasterCardElectronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикацияVerifiedbyVisa или MasterCardSecureCode;

- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайнмагазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател, или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.

- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира Раздел I, точка 7.2, буква ж) по-горе от настоящите Общи условия;

- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв.). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

3) чрезePay, чрез PayPal – като за целта Потребителят следва да има съответната регистрация.

 

5. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3) Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. www.Вик-БГ.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни, с предварителното информиране на Потребителя.

- Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООДи с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4) Поръчаната стока се доставя чрез куриерска фирма или чрез собствен транспорт на “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

5) Цената за доставката зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка.   

6)Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.

7) Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.Потребителятпоема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

8) Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООДсе освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

9) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката.

10) В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката.

11) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

 

7. Гаранционно обслужване 

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да  ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция. С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване, www.Вик-БГ.com издава надлежна гаранционна карта, с данните на стоката и гаранционните срокове.

- търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

- търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5)  Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);  

- Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване. Уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

- изтичане на срока на законната гаранция;  

- изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;  

- при изгубена гаранционна карта; 

- при опит за ремонт от неоторизиран от www.Вик-БГ.com сервиз; 

- повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България; 

- при нарушаване на физическата цялост на изделието; 

- при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.Вик-БГ.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 

 

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3) да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор, а не иска замяна на стоката с друга, отговаряща на договореното).Предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез Формуляра за връщане на стоката;

4) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (и в частност – условията по Раздел II, точки 9 и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: …………………..…………….

При основателна рекламация:

- Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

- възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

 

9. Връщане или замяна на стока

1) Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва „Формуляр за връщане“;
 • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: ……………………………………………., в работни дни, от 10.00 до ………….20.00 часа

- Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;
 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите. Изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (e-mail). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в своя профил в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение № 6 от Закона за защита на потребителите). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя e-mail – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

 

2) Замяна

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

- Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане,;
 • Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в Рздел II, точка 9.1) по-горе.

- Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

-В случай, че:

 • Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока и
 • Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по Раздел II, точка 9.3) по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.

 

3)Правила приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

- При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

 • се осъществява чрез възстановяването на сумата на извършената чрез картата трансакция по банковата сметка, посочена във Формуляра за връщане;
 • се извършва в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя Формуляр за връщане.

- Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна)  стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

1. Право на прехвърляне

“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

- Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

- приобретателят встъпва като съдлъжник на “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

 

2. Право на промяна на публикуваната информация

“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

www.Вик-БГ.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, без предварително известяване. 

www.Вик-БГ.com си запазва правото да изпраща на своите Потребители съобщения, свързани с нови услуги, или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.Вик-БГ.com е свързан с тази мрежа, www.Вик-БГ.com не гарантира, че потокът информация към и от www.Вик-БГ.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

www.Вик-БГ.com управлява този Сайт от офисът си в София, Република България. www.Вик-БГ.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън Република България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

  

3. Бисквитки

Сайтът www.ВиК-БГ.com има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

Бисквитките са малки файлове, съставени от низ от букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други Потребители на уебсайта.

Тези бисквитки събират информация за това как Потребителите използват уебсайта, например кои страници Потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на Сайта в негови бъдещи версии.

 

4. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 

 1) Ваучер или промоционален код, предоставен от “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2) Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3) Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД или негови доставчици и контграгенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.   

 

5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва по следния начин:

В работни дни, от 9.00 до 17.30 часа

Телефон: +359877 002 002

Електронен адрес: office@eurostyle-eng.com  

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

Плащанията към Дружеството се осъществяват по следната банкова сметка: IBAN: BG86BPBI79401085184002, BIC: BPBIBGSF, банка: „Юробанк България“ АД

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

- Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: office@eurostyle-eng.com и/или телефонен номер: +359 877 002 002

- за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез e-mail - комуникация или публикуване на известие на Сайта.

 

6. Приложимо право

 1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;

- при невъзможност да се стигне до Споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния Компетентен съд в град София.

3)Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

 

 

“ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД си запазва правото периодично да актуализира и / или променя настоящите Общи условия – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателни актуалната им редакция. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от “ЮРОСТАЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД преди този момент. Вашата последваща употреба на www.ВиК-БГ.com след нанасянето на промени в тези условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени. Ако не желаете да приемете някои нови Общи условия, не трябва да продължавате да използвате този Сайт.

 

При използване услугите на www.Вик-БГ.com, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.Вик-БГ.com, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.Вик-БГ.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.